PRÁVNÍ USTANOVENÍ 

/  OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK 

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti YD Home. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost YD Home tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

 

/  OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Povinná osoba:

YD Home s.r.o.
se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08939934
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 333837 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Společnost“)

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „VOS“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.
 

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává.  Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:Jméno, příjmení: Mgr. Petr Fábry
e-mail: peter.fabry@ydhome.cz
telefon: +420 773 005 797

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

a) písemně e-mailem na e-mailovou adresu whistleblowing@ydhome.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání oznámení dle Zákona. Doporučujeme oznámení označit názvem Whistleblowing

b) písemně poštou na adresu:
Mgr. Petr Fábry

Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

c) ústně – telefonicky na tel. čísle +420 773 005 797

Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod)

d) osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě
Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky na tel. č. +420 773 005 797 nebo emailem na adrese: peter.fabry@ydhome.cz.

Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.