GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

YD Home s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 089 39 934, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116171 (dále jen YDH), jako správce osobních údajů Vás, jako klienta nebo uživatele webových stránek, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu s předpisem nazvaným “Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto zásady jsou zveřejněny na webové adrese www.ydhome.cz/gdpr.

 

Dále se v těchto zásadách dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Pokud budete potřebovat vysvětlit kteroukoliv část textu, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mail adrese info@ydh.cz .

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

YDH zpracovává o svých klientech následující informace:

 • Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo.
 • Kontaktní údaje – trvalé bydliště, popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo. YDH nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 • Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace – rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Poskytnuté zpracované údaje používáme:

Akademický titul, jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo slouží za účelem komunikace mezi klientem, makléřem, call centrem a hypotečním poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba).

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv, oznámení apod.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Rezervační smlouva, Kupní smlouva, Návrh na vklad, Úvěrová dokumentace vč. přípravy Žádosti o úvěr, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Smlouva o převodu členského podílu, Nájemní smlouva apod).

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání či spolupráci (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.) jsou zpracovávány z důvodů nutných pro nábor zaměstnanců či spolupracovníků a další úkony personálního oddělení.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Účely zpracování osobních údajů – konkrétněji:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
 • plnění zákonných povinností YDH
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek YDH
 • ochrana majetku a osob
 • přímý marketing

Kategorie subjektů osobních údajů - konkrétněji:

 • zaměstnanecké osobní údaje
 • osobní údaje uchazečů o zaměstnání
 • klientské osobní údaje
 • osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)

Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě:

 • 1b bodu) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)
 • 1c bodu) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)
 • 1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení).

K Vašim os. údajům můžou mít přístup níže uvedení

Správcem Vašich osobních údajů je YDH. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • spolupracujícím realitním makléřům
 • externí účetní
 • zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou YDH obchodními partnery
 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země.

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.  

V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.  

V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Mezi správcem, tedy YDH a Vámi jsou nastavena tato pravidla a práva:

  a.      právo na přístup k osobním údajům;

  b.      právo na opravu;

  c.       právo na výmaz („právo být zapomenut“);

  d.      právo na omezení zpracování údajů;

  e.      právo vznést námitku proti zpracování; 

  f.        právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;

  g.      právo odvolat souhlas;

  h.      v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmuPoskytovatele   dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@ydh.cz. Případné stížnosti můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

 

Principy zpracování osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.
 • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
 • Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.
 • Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 • Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).
 • Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, v uzamykatelných kancelářích popř. jsou zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími prostředky (EZS, trezorové skříně apod.)
   

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 11.2.2020